Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng