Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2012-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng