Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng