Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng