Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2008-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng