Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng