Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2019-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng