Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng