Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng