Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng