Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng