Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng