Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2017-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng