Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2012-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng