Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng