Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng