Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2021-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng