Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng