Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng