Thài-siông

Thài-siông (太常) sī Tiong-kok kó͘-chá ê chi̍t chióng koaⁿ-chit, goân-miâ Hōng-siông (奉常), hū-chek chong-biō lé-gî, iā sī Thài-siông-sī ê chú-koán tióng-koaⁿ.

Kiú-kheng kap Kiú-sī
Kiú-kheng:

Thài-siông | Kong-lo̍k-hun | Ōe-ut | Chong-chèng | Thài-po̍k | Têng-ut | Tāi-hông-lû | Tāi-su-lông | Siàu-hú

Kiú-sī:

Thài-siông-sī | Kong-lo̍k-sī | Ōe-ut-sī | Chong-chèng-sī | Thài-po̍k-sī | Tāi-lí-sī | Hông-lû-sī | Su-lông-sī | Thài-hú-sī