Thó-lūn:Í-tāi-lī-gí

Kám-siā!

義大利語 siu-kái

 
義大利語的方言

義大利語 (italiano),是羅曼語言的一个成員,是6300萬人的第一語言,大部份佇義大利,其他使用人口較濟的國家有瑞士梵蒂岡(Vaticano)、聖馬力諾(San Marino)、赫瓦次卡(Hrvatska)參斯洛維尼亞(Slovenia)。

書寫 siu-kái

字母 國際音標發音 字母 國際音標發音
A, a a /a/ N, n enne /n/
B, b bi /b/ O, o o /o/ /ɔ/
C, c chi /k/ /tʃ/ P, p pi /p/
D, d di /d/ Q, q cu /k/
E, e e /e/ /ɛ/ R, r erre /r/
F, f effe /f/ S, s esse /s/ /z/
G, g ji /g/ /dʒ/ T, t ti /t/
H, h acca U, u u /u/ /w/
I, i i /i/ /j/ V, v vu or vi /v/
L, l elle /l/ Z, z tzeta /dz/ /ts/
M, m emme /m/
返回 "Í-tāi-lī-gí" 頁面。