Thó-lūn:Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ

新增話題
進行的討論

無聲電影Siu-kái

無聲電影是無配聲音,特別是無仝時對話音聲的影戲。

予電影有配聲音的想法,會使講佮電影的歷史平久長,毋過因為技術的問題,1920年代晚期進前,大部份電影攏無聲。

1927年,世界頭一齣有聲電影"爵士歌手"(The Jazz Singer)才出現,佇這進前受著無聲的制限,有開發濟濟技術來處理觀賞的問題,遮的作法嘛佇現代電影繼續使用,比論講:出場的人物的對話用字幕表現、演員的詼諧著較hiàn-táu等等。

無聲電影放送的時,嘛定定用樂團來伴奏,今有聲電影的技術實際應用了後,無聲電影嘛佇放送的時加上聲道(sound track),號做有聲版(sound version)。

佇無聲電影的時代,日本臺灣佇影戲咧放的時,會有辯士仝時陣做內容的解說,彼當陣嘛出現一寡出名的辯士。

返回 "Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ" 頁面。