Thó-lūn:Don Quijote

新增話題
進行的討論

La ManchaSiu-kái

Eng-gí pán (en:La Mancha) kóng La Mancha sī put-chí-á khoah ê só͘-chāi, ká-ná m̄ sī 1 ê chng-thâu. A-giâu 14:05, 26 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

唐‧吉訶德Siu-kái

 
1605年,第四版

唐吉訶德(Don Quixote de la Mancha (簡稱 Don Quixote,現代西班牙語寫做Don Quijote))是西班牙作家米格爾‧德‧賽凡提斯‧薩維德拉(Miguel de Cervantes Saavedra)(1547-1616) 的長篇小說,前名有號做El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha ((拉)曼查來的勥跤華族唐‧吉訶德),唐‧吉訶德原仔是這本小說內底主人翁的名。

小說Siu-kái


這本小說,簡省來講,就是一个蹛佇庄跤的下層華族, 因為讀騎士故事 (彼當陣歐洲時行的文學主題)讀了迷去,煞共家己當做傳說內底的一个劍士,伊共家己號名叫做唐‧吉訶德‧德‧拉‧曼查(Don Quixote de la Mancha),去共人借一隻瘦閣荏的馬(叫名羅西南地(Rocinante))來騎,和一个號做山卓‧潘札(Sancho Panza)的跟隨,四界旅行的故事。

"Don Quixote de la Mancha"這个名號,"Don"是彼當陣懸層華族的名頭前會加的字,若"de la Mancha"是指伊本底徛家的Mancha村。

這部作品窮實是寫來批評彼時陣已經舊相舊相的西班牙,內底上出名的就是唐‧吉訶德攻打風吹輪的彼景,因為騎士通看做象徵西班牙,風吹輪有象徵下地國的意思,騎士唐‧吉訶德戰輸風吹輪的這景,予一寡學者認為作者有暗指下地國後來對西班牙獨立的意思。

作者佇一部小說裡,加入濟濟主人翁的自我意識佮成長的描寫,和彼時代的小說作品各樣,嘛影響後來的小說創作,若小說內底的彼款毋認老,追求夢想佮希望,佇心裡帶正義四界走傱的內容,嘛感動濟濟人。

唐‧吉訶德嘛是聖經掠外,世界上出版上濟的冊,是真有消透的小說,2002年5月初8諾貝爾研究所佮愛冊團體發表一份調查結果,經過54國攏總100个出名文學家的投票,唐‧吉訶德當選"曆史上上好的100本文學作品的頭名。

返回 "Don Quijote" 頁面。