Thó-lūn:Ga̍k-khì

新增話題
進行的討論

樂器Siu-kái

樂器是一款裝置(device),用來做音樂的,原則上凊彩一形會得發聲的物就有法度控制,準樂器用,總是一般是咧指專途奏樂用的裝置。

分類Siu-kái

返回 "Ga̍k-khì" 頁面。