Thó-lūn:Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok

新增話題
進行的討論

法蘭西帝國Siu-kái

 
1811年的帝國勢力

法蘭西帝國 (Empire français)是法國拿破侖一世(Napoleon I) chhōa頭的時代,對十九世紀的早期支配歐洲大份的土地。

返回 "Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok" 頁面。