Thó-lūn:Kong-ha̍p-sêng

光合成 siu-kái

 
植物主體佇葉仔執行光合成

光合成 (photosynthesis)抑光合成作用是生物共、二氧化碳(CO₂)、水合成做葡萄糖和酸素的程序,光合成是上重要的生化反應,差不多所有的生物無伊袂活,光合成包含真濟愛互相配合的生化反應,規个程序真複雜,有寡植物、藻類(algae)、細菌、原生生物(protist)會曉光合成,遮的生物號做光合成生物(photoautotroph)。

返回 "Kong-ha̍p-sêng" 頁面。