Thó-lūn:Lâm-sek

新增話題
進行的討論

藍色Siu-kái

藍色
 
      Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #0000FF
sRGBB  (rgb) (0, 0, 255)
CMYKH   (c, m, y, k) (100, 100, 0, 0)
HSV       (h, s, v) (240°, 100%, 100%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

藍色看有光波長約量420-490奈米(nm)遐的色水,嘛號做藍色,藍色是紅青藍(RGB)系統三種初級色水內底的一種,藍色較暗寡就是紺色

返回 "Lâm-sek" 頁面。