Thó-lūn:Léng-chiàn

進行的討論

冷戰Siu-kái

 
1959年世界的結盟狀況

冷戰是1940年代到1990年代,美國 chhōa頭佮蘇聯 chhōa頭的兩个勢力佇軍事結盟、侵略、情報、技術發展抑太空競賽、核子武器競賽等方面的長期對抗,期間發生了柏林(Berlin)封鎖、朝鮮戰爭、越南戰爭、蘇聯阿富汗(Afghanistan) 戰爭佮古巴(Cuba)飛彈危機等事件。

返回 "Léng-chiàn" 頁面。