Thó-lūn:O͘-khang

新增話題
進行的討論

烏空Siu-kái

 
(美術家畫的)烏空邊仔的伴星若倚過洛西限界(Roche limit),就會造成kàng-tio̍k 圓盤 (accretion disk),閣有寡物件會對南北極噴出來

烏空 (black hole)是宇宙的一種物體,伊的質量真集中,重力真強連光就旋袂走,一般相對論預測宇宙會有烏空,物件愈倚烏空,欲旋走的能量就愈大,若倚甲事件界線(event horizon),就需要無限的能量,意思就是永遠走袂離,佇事件界線內底面,時空的結果彎曲,逐項物件攏落對烏空中心的奇異點(singularity)去。

參考worm hole

返回 "O͘-khang" 頁面。