Thó-lūn:Saⁿ-kak-hêng

新增話題
進行的討論

三角形Siu-kái

 
三角形有三个頂點A、B、C,三个邊a、b、c,佮三个角α、β、γ。

三角形幾何學的一種基本圖形,有三个頂點和三个邊,逐个邊是一條直線線橛,逐个端點有一个角,三个端點就有三个角。

返回 "Saⁿ-kak-hêng" 頁面。