Thó-lūn:Tē-chit-ha̍k

新增話題
進行的討論

地質學Siu-kái

地質學是研究地球的一个學科,專門探討地球頂面物體組成、構造、動態、歷史佮過程。除了地球,地質學仝款會使研究其它星球。

返回 "Tē-chit-ha̍k" 頁面。