Thó-lūn:Thâu-koà-kut

此頁面上沒有任何討論。

@Jwbee1021: POJ kap TL chha-pia̍t bô kóng kài tōa, kî-si̍t m̄-bián it-ti̍t siūⁿ kóng beh chhiat-oāⁿ, it-chhè koàn-sì tio̍h hó! Siūⁿ tong-chho͘ góa mā sī tāi-seng o̍h Tâi-lô, lâi chia chiah chiap-chhiok tio̍h Pe̍h-ōe-jī. Góa sī kám-kak kóng, kì-jiân chia tio̍h í-keng iōng Pe̍h-ōe-jī siá 20 kúi bān phiⁿ bûn-chiuⁿ ah, lán tio̍h chiap-sio̍k kā iōng, sǹg sī Tâi-gí-bûn ê thoân-sêng. M̄-koh mā sī chin kám-siā lí lâi chia pian-chi̍p, kî-thāi lí bī-lâi ê kòng-hiàn.--Sunshine678 (對話) 2018-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 15:10 (UTC)

@sunshine678: guá kî-si̍t nn̄g-tsióng lóng ē-hiáu, tān-sī guá khah tòng-buē-tiâu nn̄g-tsióng tsham tsò-hué iōng. ia̍h-sī kám-siā lí guān-ì huê-hok guá. guá ē tsīn guá-ê lîng-li̍k ha̍k-si̍p kah thui-kóng tâi-gí. to-siā lí!

返回 "Thâu-koà-kut" 頁面。