Thoân-kàu-sū

(Tùi Thôan-kàu-sū choán--lâi)

Thoân-thóng ê thoân-kàu-sū sī 1 ūi soan-thoân chong-kàu kàu-gī ê lâng, le̍k-sú-siōng chú-iàu iû cha-po͘-lâng lâi tam-jīm. Thoân-kàu-sū it-poaⁿ iû chong-kàu cho͘-chit phài khì goā-hiong, tī hia hām chāi-tē-lâng toà tàu-tīn, ha̍k-si̍p in ê gí-giân kap lé-sio̍k. Te̍k-pia̍t ūi thoân-kàu sū-kang siat ê chong-kàu cho͘-chit hō͘-chò soan-kàu-hoē.

Ki-tok-kàu ê thoân-kàu-sū bat ūi chin chē bô bûn-jī ê gí-giân liông-sin-tēng-chò bûn-jī hē-thóng. Chiap-chhiok sin gí-giân ê thoân-kàu-sū mā ū lâng hū-chek hoan-e̍k Sèng-chheh.

Chèng-tī siōng, Ki-tok-kàu ê thoân-kàu-sū ū-ê bē-su kap si̍t-bîn chú-gī chèng-koân kiâⁿ, ū-ê bó͘-chióng thêng-tō͘ tông-chêng he̍k-chiá pang-chān pī si̍t-bîn ê lâng.

Thoân-tō-chiá sī khah chú-koan ê iōng-gí.


Thoân-kàu-sū