thau-chia̍h-pō͘ (偷食步), ia̍h-sī kiò chò thau-chok-chhiú (偷作手), chok-pè he̍k-chiá chok-piah, sī chi̍t chéng khi-phiàn ê hêng-ûi, iōng boē kong-pêⁿ ê chhiú-toāⁿ hi-seng pa̍t-lâng ê lī-ek, tit-kàu ka-kī ê bo̍k-te̍k.