Bú-tō, phó͘-thong kóng thiàu-bú, sī chí ēng lâi piáu-ta̍t su-sióng kap kám-chêng, siā-hoē lâi-óng ê 1 khoán hoa̍t-tōng, lâng mā ū khó-lêng tan-sûn ūi-tio̍h cheng-sîn-tek, chong-kàu-tek, he̍k-chiá-sī gē-su̍t-tek bo̍k-tek lâi thiàu-bú.

Thiàu-bú

Beh tēng-gī siáⁿ-mi̍h sī bú-tō, khan-sia̍p-tio̍h bô-kâng cho̍k-kûn, só͘-chāi iah kok-ka téng-téng, tī siā-hoē, bûn-hoà, bí-ha̍k, gē-su̍t, tō-tek chè-hān téng-koân ê khoàⁿ-hoat kap kè-ta̍t-koan, bú-tō ê hoān-ûi kài khoah, pau-koat kong-lêng-sèng--ê (pí-lūn Tâi-oân goân-chū-bîn chè-lé--ni̍h ê bú-tō) kap oân-choân sio̍k-tī iù-lō͘ gē-su̍t piáu-ián ê bú-tō (pí-lūn ballet).

ūn-tōng, thé-chhau, hua-gím chhu-peng kap hua-gím siû-chúi mā ke-ke kiám-kiám ū kiat-ha̍p bú-tō ê tōng-chok kap ki-su̍t. Bú-gē ê hêng-thâu kap bú-tō iā tiāⁿ-tiāⁿ hông chò-hoé pí-kàu, sīm-chì hō͘-siong éng-hióng.

Ū ê bú-tō sī chāi-tiûⁿ ê lâng saⁿ-kap chham-ú--ê, ū ê sī ūi-tio̍h siā-kau iah piáu-ián ê khí-tì ūi koan-chiòng chìn-hêng--ê. Bú-tō pún-sin kiám-chhái sī tián-lé iah lé ê 1 pō͘-hūn, mā ū khó-lêng sī tàu-sài ê hāng-bo̍k, he̍k-sī kan-taⁿ beh ín-khí lâng ê chêng-io̍k. Bú-tō ū khó-lêng bô tài tia̍t-sû ê ì-gī, m̄-koh mā hoān-sè chhin-chhiūⁿ chin chē A-chiu bú-tō kāng-khoán, kin-pún sī 1 chióng piáu-sī ì-sù, ū tāi-piáu-sèng ê kang-khū. Gē-su̍t-ka oan-nā thàu-koè thiàu-bú lâi kā siūⁿ-hoat, chêng-kám piáu-hiān--chhut-lâi, iah-chiá-sī piáu-ta̍t 1 ê kò͘-sū.

Pian-bú sī chhòng-chō bú-tō ê gē-su̍t, pian-bú ê lâng tō-sī pian-bú-chiá (pian-bú-ka).