Sòng Thài-chó͘

(Tùi Tiō Khong-īn choán--lâi)

Sòng Thài-chó͘ (Hàn-jī: 宋太祖; 927 nî 3 goe̍h 21 ji̍t – 976 nî 11 goe̍h 14 ji̍t), pún-miâ Tiō Khong-īn (趙匡胤), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê khai-kok hông-tè.

Song Taizu.jpg
Sòng Thài-chó͘ ê ōe-siōng
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Tiō Khong-īn (趙匡胤)
Biō-hō Thài-chó͘ (太祖)
Sē-hō Khé-ūn Li̍p-ke̍k Eng-bú Jōe-bûn Sîn-tek Sèng-kong Chì-bêng Tāi-hàu Hông-tè (啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝)
Lêng-bōng Éng-chhiong-lêng (永昌陵)
Chèng-kôan Sòng-tiâu (Pak-sòng)
Chāi-sè 927 nî - 976 nî (49 hòe)
Chāi-ūi 960 nî - 976 nî (16 nî)
Lāu-pē Tiō Hông-un (趙弘殷)
Lāu-bú Chiau-hiàn Thài-hō͘ (昭憲太后)
Nî-hō Kiàn-liông (建隆): 960 nî - 963 nî
Khiân-tek (乾德): 963 nî - 968 nî
Khai-pó (開寶): 968 nî - 976 nî