Ti-kha mī-soàⁿ (豬跤麵線) sī tī Hok-kiàn kap Tâi-oân chia̍p-khoàⁿ ê chi̍t khoán liāu-lí, chia̍p the̍h-lâi chiok-siū; iû-kî sī tī jūn-goe̍h ê sî-chūn hō͘ sī-toā chiok-hok, seⁿ-ji̍t sî chiok-siū, mā iōng tī-leh chai-eh liáu-āu ho̍k-iōng, ū siau-chai kái-eh ê ì-sù.

Sio̍k-gúSiu-kái

Tâi-oân-ōe ū chi̍t kù sio̍k-gú án-ne kóng: "it-sím tiōng-phoàⁿ, jī-sím kiám-phoàⁿ, saⁿ-sím ti-kha mī-soàⁿ." Ì-sù sī kóng ū-la̍t jîn-sū ê hêng-sū àn-kiāⁿ, tī Tâi-oân hoat-têng it-sím sî, hoat-koaⁿ toā-poàⁿ kong-chèng, kā tiōng-phoàⁿ; jī-sím liáu-āu, hoat-koaⁿ chiū kiám chi̍t-poàⁿ hêng-chek; saⁿ-sím koè-āu, hong-thâu iā kòe-khì--ah, bô-chōe sek-hòng, kan-na su-iàu chia̍h ti-kha mī-soàⁿ, siau-chai kái-eh.