Tiong-hoâ Bîn-kok (1912–1949 nî)


1912 nî kàu 1949 nî ê Tiong-hoâ Bîn-kokTiong-kok le̍k-sú lāi-bīn ê chi̍t ê kiōng-hô-kok. I ê kok-hō sī Tiong-hoâ Bîn-kok (中華民國). Che sī Tiong-hoâ Bîn-kok pún-sin le̍k-sú ê chi̍t ê sî-kî, hit-chūn ê tiong-iong chèng-hú siat tī Tiong-kok Tāi-lio̍k, só͘-í tī Tiong-bûn it-poaⁿ hō-chò Tiong-hoâ Bîn-kok Tāi-lio̍k Sî-kî (中華民國大陸時期), iōng lâi khu-pia̍t chū 1949 nî kàu taⁿ ê Tiong-hoâ Bîn-kok tī Tâi-oân.

Tiong-hoâ Bîn-kok
中華民國
1912 nî–1949 nî
Tiong-hoâ Bîn-kok (1912–1949 nî) kî-á
Téng: Kok-kî
(1912–1928)
Té: Kok-kî
(1928–)
Tiong-hoâ Bîn-kok (1912–1949 nî) Téng: Kok-hui (1913–1928) Té: Kok-hui (1928–)
Téng: Kok-hui
(1913–1928)
Té: Kok-hui
(1928–)
Kok-koa: 

Kok-kî-koa:
中華民國國旗歌
"Tiong-hôa Bîn-kok Kok-kî-koa"
(1947–)
Gio̍k-sú
中華民國之璽
Tiong-hôa Bîn-kok chi sú

(1929–)
1912 nî chì 1949 nî ê Tiong-hoâ Bîn-kok léng-thó͘
1912 nî chì 1949 nî ê Tiong-hoâ Bîn-kok léng-thó͘
Siú-to͘
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Siōng-hái
Jîn-bîn hō-miâ Tiong-kok-lâng[1]
Chèng-hú
goân-siú  
• 1912
Sun Tiong-san
• 1949–1950
Lí Chong-jîn (tāi-lí)
Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ  
• 1912
Tn̂g Siāu-gî
• 1949
Hô Èng-khim
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-bîn Tāi-hōe
• Siōng-īⁿ
Kàm-chhat-īⁿ
• Hā-īⁿ
Li̍p-hoat-īⁿ
Le̍k-sú  
1911 nî 10 goe̍h 10 ji̍t
• Kiàn-li̍p
1912 nî 1 goe̍h 1 ji̍t
• Pak-iûⁿ Chèng-hú Sî-kî
1912–1928
• ka-ji̍p Kok-chè Liân-bêng
1920 nî 1 goe̍h 10 ji̍t
1926–1928
• Kok-bîn Chèng-hú Sî-kî
1927–1948
1927–1936,
1946–1950
1937–1945
• ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok
1945 nî 10 goe̍h 24 ji̍t
1947 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
• Kiōng-sán Tiong-kok sêng-li̍p
1949 nî 10 goe̍h 1 ji̍t
1949 nî 12 goe̍h 7 ji̍t
Bīn-chek
1912 11,364,389 km2 (4,387,815 sq mi)
1946 9,665,354 km2 (3,731,814 sq mi)
Hoè-pè
Sî-khu UTC+5:30 kàu +8:30 (Kun-lûn kàu Tiông-pe̍k Sî-khu)
Khui-chhia hong-hiòng tò-chhiú-pêng (kàu 1946 nî)
chiàⁿ-chhiú-pêng (tùi 1946 nî)
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Chheng-kok
Tiong-hoâ Tè-kok
Tiong-kok
Tiong-hoâ Bîn-kok tī Tâi-oân
Tiong-hoâ Tè-kok
Bông-kó͘ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
Taⁿ siok-tī  Tiong-kok
 Tiong-hôa Bîn-kok
 Bông-kó͘
 Lō͘-se-a

Chit ê kok-ka tī 1912 nî iû Sun Bûn kiàn-li̍p. 1949 nî, Tiong-hoâ Bîn-kok léng-tō-jîn Chiúⁿ Kài-se̍kKok-Kiōng Lāi-chiàn lāi-bīn si̍t-pāi, cháu khì Tâi-oân. Tiong-kok Kiōng-sán TóngTiong-kok Tāi-lio̍k sêng-li̍p Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok.

Koh khoàⁿ

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Dreyer, June Teufel (17 July 2003). The Evolution of a Taiwanese National Identity. Woodrow Wilson International Center for Scholars. 13 January 2018 khòaⁿ--ê.