Tiong-kok thóng-it (中國統一), sio̍k-î kok-ka thóng-it sò͘-kiû ê chi̍t chióng, kiàn-li̍p thóng-it ê Hôa-jîn kok-ka, si̍t-hiān tōa-it-thóng ê chú-tiuⁿ, m̄-koh tùi chit-ê kài-liām, kok-tē Tiong-kok-lâng tī bô-kāng ê sî-kî ū bô-kāng ê lí-kái. Le̍k-sú siōng Tiong-kok chèng-khoân thóng-it, to-sò͘ sī pak-hong chèng-khoân thóng-it lâm-hong chèng-khoân. Hiān-kim chú-iàu ê "Tiong-kok thóng-it" sī beh kā Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok thóng-tī ê Tiong-kok tāi-lio̍k tē-khu kap Káng-ò tē-khu, hām Tiong-hôa Bîn-kok thóng-tī ê Tâi-oân tē-khu thóng-ha̍p chò chi̍t ê thóng-it ê chú-khoân kok-ka kap kok-ka chèng-khoân, chiong-kiat chū 1946 nî kàu 1949 nî Tiong-kok Lāi-chiàn kap 1949 nî Tiong-kiōng kiàn-chèng chō-sêng ê hái-kiap lióng-hōaⁿ hun-tī kio̍k-bīn.