VoIPkeng-kòe Internet Protocol chhut-siaⁿ (Voice over Internet Protocol) ê Eng-gí kán-lio̍k. Che sī chi̍t khoán hong-hoat kiam chi̍t cho͘ ki-su̍t, thang keng-kòe Internet Protocol (IP) bāng-lō͘ thoân sàng siaⁿ-im thong-sìn kap to-mûi-thé.