Vor Frelser (kàu-khu, Esbjerg)

Vor FrelserTan-be̍h Esbjerg chū-tī-chhī lāi ê chi̍t ê kàu-khu (sogn).

Vor Frelser
—  Kàu-khu  —

Esbjerg, Vor frelser kirke fra sydvest.jpg

Vor Frelser só͘-chāi tē-tô͘ ê uī-tì
Vor Frelser só͘-chāi tē-tô͘
Kok-ka  Tan-be̍h
Chū-tī-chhī Esbjerg
Toā-kàu-khu Ribe
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 5,460 lâng