Walt Disney Kong-si (Eng-gí: The Walt Disney Company; NYSEDIS), it-poaⁿ kiò Disney, chóng-pō͘ tī Bí-kok, kêng-êng mûi-thé, gû-lo̍k téng sū-gia̍p. In siāng chá ê chêng-sin sī 1923 nî Walt Disney kap Roy Disney chhòng-li̍p ê Disney Brothers Cartoon Studio; hiān-sî kong-si ê miâ sī 1986 nî só͘ hō.

Siong-koan

siu-kái