Wikipedia:Teng-kiû bûn-chiuⁿ

NSiu-kái

TSiu-kái

Bûn-hòaSiu-kái

SaⁿSiu-kái

Chèng-tīSiu-kái

Chia̍h-mi̍h kap ím-liāuSiu-kái

Chong-kàuSiu-kái

Siā-hōe kho-ha̍kSiu-kái

Chhit-thô-mi̍hSiu-kái

Gú-giân kap gí-giân-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Chham-khó I-ha̍k bêng-sû lia̍t-toaⁿ

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chham-khó Tâi-oân jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Tāi-ha̍k/gián-kiù-só͘ tha̍k bô pi̍t-gia̍p--êSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Kong-siSiu-kái

  • コロンビアレコード

Kho-ha̍kSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Si̍t-bu̍tSiu-kái

Chhiáⁿ chham-khó si̍t-bu̍t lia̍t-toaⁿ, chhài-se

Mûi-théSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Chham-khó: Siú-to͘ lia̍t-toaⁿ

Tōng-bu̍tSiu-kái

Chhiáⁿ chham-khó tōng-bu̍t lia̍t-toaⁿ.

Thé-io̍k ūn-tōngSiu-kái

CanadaSiu-kái

Chia̍p-khekSiu-kái

FranceSiu-kái

RussiaSiu-kái

Tan-be̍hSiu-kái

Kî-thaⁿSiu-kái