Wikipedia:VisualEditor

#REDIRECTmw:VisualEditor/Portal
This page is a soft redirect.

VisualEditor, ia̍h chiū sī Sī-kak-hòa Pian-chi̍p-khì, sī khai-hoat ēng-lâi pian-chi̍p Wikipedia ê ke-si, sú-iōng-chiá nā ēng VisualEditor, ē-tàng bián sú-iōng MediaWiki choan-bûn ê gí-hoat, in-ūi pian-chi̍p ê sî só͘ khòaⁿ--tio̍h ê iūⁿ chio̍h kap sàng-chhut kái-tōng liáu āu ê kiat-kó sio kâng.

Hiān-chhú-sî, nā chù-chheh ê ēng-chiá, ē-tàng tī beta kong-lēng lāi phah khui VisualEditor ê kong-lêng.

Pe̍h-ōe-jī ū chi̍t pō͘-hūn hû-hō khó-lêng bô siū chèng-khak chhú-lí.