Wikipedia thó-lūn:漢字兮用字規範

新增話題
進行的討論

"乜" iah sī "物"Siu-kái

"siáⁿ-mi̍h", "sím-mi̍h" iah-sī "mó͘-mih" --ê mi̍h/mih kám chin-chiàⁿ m̄-sī 「物」? Hoân-sè ài lia̍t-chhut kīn-kù lâi-goân chiah khah hó-sè. @Sunshine678:--Yoxem (對話) 2017-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài 3) 16:23 (UTC)

@Yoxem: kî-si̍t góa sī khòaⁿ bāng-lō͘ siōng ū chi̍t-ūi 潘科元 siá--ê bûn-chiuⁿ. Jiân-āu thiaⁿ lí án-ne kóng liáu-āu, góa khì hian Ē-mn̂g Im Sin Jī-tián, hoat-hiān ū siu 乜, 物 kap 麼 3-jī. Chit-jī góa khòaⁿ tō seng chiàu kàu-io̍k-pō͘ kóng--ê hó--ah.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 06:59 (UTC)

「佇 leh/teh」的 leh / teh 用「的」兮問題。Siu-kái

@Sunshine678: 是講,表示「正在」或者副詞詞尾的 teh (tī-"teh", bān-bān "teh" kiânn),也有人讀做咧 leh。「的」嘛無「正在」的意思,所以用「的」表示 teh/leh 顛倒較無通。--Yoxem (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 10:58 (UTC)

@Yoxem: Ū-lâng tha̍k "leh" sī bô-m̄-tio̍h, put-kò, tī Ē-mn̂g Im Sin Jī-tián lāi bô hit-khoán ēng-hoat. Chāi góa khòaⁿ, "leh" èng-kai sī "teh" ê jio̍k-hòa (弱化), goân-té chin ū khó-lêng chiū-sī "的" chit-jī? Ah í góa kò-jîn ê gí-kám lâi phòaⁿ-toān, chhiūⁿ chit-chióng tōng-sû ê chiân-chòe (前綴), kî-si̍t hām Hôa-gí hù-ú (賦予) "在" chit-jī chò tōng-sû chiân-chòe ê ì-sù sio-siâng. Put-kò, chiū chhiūⁿ lí só͘-kóng, hiān-chāi khak-si̍t sī "咧" khah chia̍p-khòaⁿ.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 13:35 (UTC)
@Yoxem: Tú-chiáⁿ góa ū chhōe Hā-Hô Tōa Sû-tián (廈荷大辭典), hoat-hiān hia ê "teh" sī siá "適" (bûn-tho̍k-im: tek) chit-jī (教育部國語辭典有收「正好、恰好。」兮意思), che kám-kak tho̍k-im kap ì-sù lóng-chóng ū.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 13:37 (UTC)
@Sunshine678: tek-khak, 適--ê bûn-giân-im iā ū "tek" (c.f.韻典網, Kam-jī-tián, khó-lêng tùi-tio̍h Hoâ-gí /ti/).--Yoxem (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 14:14 (UTC)
ps. - kiàn-gī kā chit hē-lia̍t Wikipedia:Hokkien Dictionary of Holopedia soá kàu wikt:nan:閩南語維基百科的用字對照/wikt:nan:Holopedia ê Iōng-jī tùi-chiàu --Yoxem (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 14:27 (UTC)
@Yoxem: Hó! Góa liân-khì wikt:nan:Holopedia ê Iōng-jī kap wikt:nan:閩南語維基百科的用字.--Sunshine678 (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 14:38 (UTC)
@Yoxem: 猶擱有,較早歌仔冊定寫做「塊」,這嘛證明「teh」即个音應當較早出現。--Sunshine678 (對話) 2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 5) 15:38 (UTC)
@Sunshine678: Góa chham-khó Lâu Kián-jîn--ê bûn: [1], ke chi̍t-kóa ì-kiàn. Iōng "在" mā khó-lêng ē hō͘ hôa-gí kau-tio̍h. eg: "我在讀書" kiông-kiông bô-lâng ē tha̍k-chò "Góa leh tha̍k-tsu".--Yoxem (tō̤-lâung) 2018-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài 5) 16:01 (UTC)

@Yoxem: Siáⁿ-mih ì-sù? Ná ē hiông-hiông kóng tio̍h "在" chit jī? Nn̄g tang chêng ê thó-lūn chit-má tńg-lâi khòaⁿ, kám-kak "適" sī siāng hó ê jī, put-kò èng-kai bô siáⁿ lâng ē-hiáu tha̍k ah, nā kóng "的" ē siū-tio̍h Hôa-gí kiáu-jiáu, góa chit-má kám-kak "啲" kap "哋" mā bē-bái.--Sunshine678 (thó-lūn) 2019-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài 4) 06:55 (UTC)

@Sunshine678: Góa kan-ta sī kā "teh"--ê pún-jī--ê khó-kù ke Lâu--Sian-siⁿ--ê "在 sī 'teh'--ê pún-jī"--ê chú-tiūⁿ kap sú-iōng-siōng--ê khó-lêng būn-tê niā-niā.--Yoxem (thó-lūn) 2019-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 12:12 (UTC)

M̄-koh nn̄g tang kòe-khì ah, Hàn-jī khong-kan goân-chāi bô, Wikimedia hit-pêng mā bô-lâng beh bú, sīm-chì ti̍t-chiap koaiⁿ khí-lâi bô-ài chhap. Bân-lâm-gí pán-pún lâng siuⁿ chió, bô-hoat-tō͘ chòng-tāi, só͘-í chí ē-tàng kè-sio̍k siá Pe̍h-ōe-jī loh.--Sunshine678 (thó-lūn) 2019-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài 4) 07:02 (UTC)

返回到計畫頁面 "漢字兮用字規範"。