WorldPad sī SIL International chhut-ê 1-ê bûn-jī pian-chi̍p nńg-thé. I ê 1-ê te̍k-sek sī chi-oān Graphite chit-chióng jī-hêng ki-su̍t. Lēng-goā 1-ê te̍k-sek sī ē-sài chiam-tùi bô-kâng ê bûn-jī hē-thóng chò piau-kì.

Goā-pō· liân-kiat siu-kái