Zagwe ông-tiâu

Zagwe ông-tiâu sī ùi ki-á-ji̍t Ethiopia pak-pō͘ ê ông-kok, tiong-sim tī Lalibela, chū 900 nî kàu 1270 nî kan thóng-tī hū-kīn tē-khu. Siáng bóe tāi Zagwe ông Za-Ilmaknun tǐ chiàn-tò͘ tang-tiong hō͘ Abyssinia ông Yekuno Amlak ê kun-tūi thâi--sí.