tóng-àn:Lambang Kabupaten Semarang.webp

Choân kái-sek-tō͘(1,677 × 2,130 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 149 KB, MIME luī-hêng: image/webp

Converted to SVG.svg
本圖片是以PNG、GIF或JPEG格式上傳。然而,其中包含的資料或訊息,應該重新建立成可縮放向量圖形SVG)檔案,以更有效率或更準確的方式儲存。如有可能,請上傳本圖片的SVG格式版本。在上傳之後,請修改維基各姊妹計畫中所有使用舊版圖片的條目(列在圖像連結章節中),替換為新版圖片,並在舊圖片的描述頁中加入{{Vector version available|新圖片名稱.svg}}模板,同時移除本模板。

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Coat of arms of Semarang Regency
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá OktaRama2010
授權允准
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
我,本作品的著作權持有者,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
你會使自由:
  • 分享 – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • 重新修改 – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
WEBP 開發The GIMP icon - gnome.svg 本WEBP 位图使用GIMP創作OktaRama2010

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài 1) 06:392018-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài 1) 06:39版本的細圖1,677 × 2,130(149 KB)OktaRama2010{{Convert to SVG|coat of arms}} =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{en|1=Coat of arms of Semarang Regency}} |date=2017-12-25 |source={{own}} |author={{Created with GIMP|{{U|OktaRama2010}}}} |permission={{self|cc-...

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的更多全域使用狀況