Kó̤ dâ̤ hiĕk


Choân kái-sek-tō͘(1,291 × 1,654 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung: 2.94 MB, MIME lôi-hìng: application/pdf, 55 hiĕk)

Khài-iàu

Soat-bêng
العربية: ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
Čeština: Charta Spojených národů a Statutu Mezinárodního soudního dvora
English: Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.
Español: Carta de las Naciones Unidas y estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Français : Charte de l'Organisation des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de Justice.
Hrvatski: Povelja Ujedinjenih naroda i Statut Međunarodnog suda pravde
Bahasa Indonesia: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.
Italiano: Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
日本語: 国際連合憲章 兼 国際司法裁判所規程
한국어: 유엔 헌장과 정의의 국제 재판소의 법령
Nederlands: Handvest van de Verenigde Naties en Statuut van het Internationaal Hof van Justitie.
Русский: Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда.
Svenska: Förenta nationernas stadga och Internationella domstolens stadga.
ไทย: กฎบัตรของกฎบัตรสหประชาชาติสำหรับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
Tiếng Việt: Điều lệ của Liên Hiệp Quốc và Điều lệ của Tòa án Công lý Quốc tế
中文:联合国宪章和国际法院规约.
日期
Chhut-chhù Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice Retrieved from United Nations Treaty.
Chok-chiá United Nations.
其他版本

Siū-khoân

Public domain
This work is excerpted from an official document of the United Nations. Prior to 17 September 1987 it was the policy of this organisation to not seek copyright, keeping most of its documents in the public domain, in order to disseminate "as widely as possible the ideas (contained) in the United Nations Publications" (detail).

UN works not in the annex to Administrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (available in English) published in the US before 1978 are in the public domain because they were published without a copyright notice. UN works not in the annex to ST/AI/189/Add.9/Rev.1 published in the US between 1978 and 17 September 1987 are in the public domain because they were published without a copyright notice and their copyright was not subsequently registered with the U.S. Copyright Office within 5 years (from 1978 through 1993 the UN did not register any document published in the US before 17 September 1987).

This work is in the public domain in the United States because it meets two requirements:

  1. it was published in the United States before 17 September 1987 by the United Nations, and
  2. it is not sourced to a document listed in the appendix of ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (these documents were copyrighted under an exception to the general practice).
This work is copyrighted in jurisdictions that do not apply the rule of the shorter term for US works or that specifically extend local copyright protection to works of the U.N.

Dialog-warning.svg
Note: you must include evidence that this work appears in an official document of the United Nations published in the United States prior to 17 September 1987.

العربيَّة | English | français | magyar | русский | Tiếng Việt | 粵語 | +/−

United Nations

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容
charter of united nations title page

在此檔案描寫的項目

描繪內容 繁體中文

成立或建立時間 繁體中文

26 6 1945

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 06:552012-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 06:55版本的細圖1,291 × 1,654, 55 hiĕk(2.94 MB)Chipmunkes{{Information |Description ={{en|1={{Information |Description = {{en|Charter of the United Nations.}}{{id|Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.}} |Date = 1945 |Source = ''{{w|United Nations|United Nations}}'' Retrieved from [http...

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的更多全域使用狀況

元資料