Ài-ní-lân ê kūn (Ài-ní-lân-gí: contaetha na hÉireann; Ulster So͘-kek-lân-gí: coonties o Airlann) sī Ài-ní-lân ê tē-it kip hêng-chèng-khu.

Ài-ní-lân ê kūn