Thâu-ia̍h

Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ Sin-bûn kì-sū
Richard Clayderman, 1953 nî 12 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì, sī Hoat-kok ê chi̍t-ê kǹg-khîm-ka. Clayderman goân-lâi ê miâ-jī kiò chò Philippe Pagès, tī Hoat-kok Pa-lí chhut-sì, 6 hoè khai-sí o̍h kǹg-khîm, 12 hoè ê sî-hāu hō͘ Pa-lí Im-ga̍k Ha̍k-īⁿ (Conservatoire de Paris) lo̍k-chhú. 1976 nî, im-ga̍k chè-chok-jîn Olivier Toussaint kap Paul de Senneville chhiáⁿ i chò im-ga̍k choan-chi̍p lo̍k-im, i toâⁿ kǹg-khîm-khek Ballade pour Adeline (Hō͘ Adeline ê Ballad), chia choan-chi̍p tī 38 ê kok-ka boē chhut 2200 bān tiuⁿ. Kin-á-ji̍t Richard Clayderman sī sè-kài chhut-miâ ê kǹg-khîm-ka, ū 1,300 khek kǹg-khîm-khek. I tī 2010 nî kap Typhaine kiat-hun, hiān-chāi seng-oa̍h tī Hoat-kok Île-de-France ê Saint-Ouen. (Tha̍k choân-phiⁿ...)
Lí kám chai-iáⁿ... Tong-nî ê 5 goe̍h 17 ji̍t

5 goe̍h 17 ji̍t:

{{{caption}}}
Te̍k-sek siá-chin Se̍k-sāi Wikipedia kap Holopedia
Commons téng ê ko-phín-chit siòng-phìⁿ

Wikipedia sī 1-ê chū-iû lōe-iông ê bāng-lō· pek-kho-choân-su. I ê bo̍k-tek sī beh kiàn-li̍p 1 thò "chū-iû", bián-chîⁿ, to-gí ê pek-kho-choân-su. Wikipedia sī bāng-lō· téng siāng chē lâng sú-iōng ê 1-ê chham-khó sèng-chit ê bāng-chām; i ê chu-goân pêng-kin 1 ji̍t hông lia̍h 5-chheng-bān pái [1]. Tû-liáu thoân-thóng ê pek-kho-choân-su sû-tiâu í-gōa, iū-koh ū pau-koah tio̍h chú-iàu ê sin-bûn sū-kiāⁿ, lông-bîn-le̍k téng-téng ê lōe-iông.

Wikimedia Ki-kim-hōe chit-ê bô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿ ê tan-ūi tī āu-piah chi-oān it-poaⁿ-sèng ê koán-lí kap chhau-chok. Lōe-iông hong-bīn oân-choân khai-hòng hō· chèng-lâng ha̍p-chok hoat-tián. Lōe-iông tōa-pō·-hūn sī sè-kài chē-chē kok ê jîn-sū tàu-tīn chhiâu--chhut-lâi ê kiat-kó. Chham-ka ê lâng chū-goān bô tēng-sî khai ka-kī ê sî-kan siá-chok, chè-tô·, siu-kái, chéng-lí, thó-lūn, soan-thoân chit-ê sū-kang.

Chí-mōe kang-sū
Wikipedia ê chûn-chāi sī in-ūi ū Wikimedia Ki-kim-hōe, chi̍t ê teh koán-lí kok-chióng giân-gí kap bián-hùi lōe-iông hāng-bo̍k ê hui-êng-lī cho͘-chit:
Gú-giân