Thâu-ia̍h

Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ Sin-bûn kì-sū
Ji̍at-lân-jia Siâⁿ Pau-ûi Chiàn, chū 1661 nî 5 ge̍h 30 hō khai-sí, kàu 1662 nî 2 ge̍h 1 hō kiat-sok, sī Tēⁿ Sêng-kong ê pō͘-tūi pau-ûi Ji̍at-lân-jia Siâⁿ Hô-lân lâng ê chi̍t kái ûi-siâⁿ-chiàn. Chit kái chiàn-sū kiat-sok liáu Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si tī Tâi-oân ê thóng-tī, liáu-āu khai-sí Tang-lêng-kok ê thóng-tī sî-tāi. Chiàn-pāi ê Tang Ìn-tō͘ Kong-si chóng-tok Frederick Coyett tī 1675 nî chhut-pán liáu chi̍t pún kiò Ûi-sit ê Tâi-oân (Hô-lân-gí: 't Verwaerloosde Formosa) ê chheh. Tī chheh-lāi i ūi ka-kī tī Tâi-oân ê hêng-ûi piān-hō͘, chek-pī kong-si hut-sī i su-iàu oān-chō͘ ê chhéng-kiû. (Tha̍k choân-phiⁿ...)
Lí kám chai-iáⁿ... Tong-nî ê 3 goe̍h 4 ji̍t
Te̍k-sek siá-chin Se̍k-sāi Wikipedia kap Holopedia


Tiong-kok Soaⁿ-sai-séng Hêng-san--ê Hiân-khong-sī

Hip-siòng: Zhangzhugang

Commons téng ê ko-phín-chit siòng-phìⁿ

Wikipedia sī 1-ê chū-iû lōe-iông ê bāng-lō· pek-kho-choân-su. I ê bo̍k-tek sī beh kiàn-li̍p 1 thò "chū-iû", bián-chîⁿ, to-gí ê pek-kho-choân-su. Wikipedia sī bāng-lō· téng siāng chē lâng sú-iōng ê 1-ê chham-khó sèng-chit ê bāng-chām; i ê chu-goân pêng-kin 1 ji̍t hông lia̍h 5-chheng-bān pái [1]. Tû-liáu thoân-thóng ê pek-kho-choân-su sû-tiâu í-gōa, iū-koh ū pau-koah tio̍h chú-iàu ê sin-bûn sū-kiāⁿ, lông-bîn-le̍k téng-téng ê lōe-iông.

Wikimedia Ki-kim-hōe chit-ê bô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿ ê tan-ūi tī āu-piah chi-oān it-poaⁿ-sèng ê koán-lí kap chhau-chok. Lōe-iông hong-bīn oân-choân khai-hòng hō· chèng-lâng ha̍p-chok hoat-tián. Lōe-iông tōa-pō·-hūn sī sè-kài chē-chē kok ê jîn-sū tàu-tīn chhiâu--chhut-lâi ê kiat-kó. Chham-ka ê lâng chū-goān bô tēng-sî khai ka-kī ê sî-kan siá-chok, chè-tô·, siu-kái, chéng-lí, thó-lūn, soan-thoân chit-ê sū-kang.

Chí-mōe kang-sū
Wikipedia ê chûn-chāi sī in-ūi ū Wikimedia Ki-kim-hōe, chi̍t ê teh koán-lí kok-chióng giân-gí kap bián-hùi lōe-iông hāng-bo̍k ê hui-êng-lī cho͘-chit:
Gí-giân