Ès-pā-ngiā Ông-kok
Reino de España
Flag of Spain.svg Escudo de España (colores THV).svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Se-pan-gâ ê só͘-chāi
Se-pan-gâ ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Madrid
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 505,990 km² pâi sè-kài tē-51 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 46,423,064 lâng 2015 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 30 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 92 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 112 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Ès-pā-ngiā Ông-kok ( Ès-pā-ngiā-uē: Reino de España) sī tī Au-chiu sai-lâm-pêng ê kok-ka. Tī Iberia poàⁿ-tó téng-kôan, kan-nā ū i, Phû-tô-gâ kap Gibraltar. Tī i ê tang-pak-pêng, kóe Pirineo Soaⁿ-lêng, sī Hoat-kok kap sió-kok Andorra. I koh ū chit-koah sió-tó: siōng tōa ê sī Balear Kûn-tó kap Canaria Kûn-tó; kap Hui-chiu pak-pêng 2 ê siâⁿ-chhī Ceuta kap Melilla.

Ès-pā-ngiā sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng euro.

Ès-pā-ngiā sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok; i ê thâu-lângCha-po͘ Ông Ès-pā-ngiā ê thâu VI ê Felipe; siú-siòng (chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ, Ès-pā-ngiā-uē: Presidente del Gobierno) sī Mariano Rajoy. Ès-pā-ngiā ê siú-hú sī Madrid.

Ès-pā-ngiā tī 17 sè-kí ū-bat thóng-tī Tâi-oân pak-pō͘.

Hêng-chèng tan-ūiSiu-kái


Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Spain