ISO 3166Kok-chè Piau-chún-hòa Cho͘-chit (ISO) só͘ chè-tēng ê chi̍t thò hō-bé, choan-bûn tāi-piáu kok-ka, i-lōa-tē, tē-lí siōng ê te̍k-sû khu-he̍k kap in ē-té siāng koân kip ê khu-ōe (phì-jû chiu kap séng).