GibraltarLiân-ha̍p Ông-kok ê 1-tè hái-gōa léng-thó͘, tiàm-tī Au-chiu sai-lâm, sio-tú Se-pan-gâ ê lâm hái-hōaⁿ. Piⁿ--a ê Gibraltar Hái-kiap sio-chiap Pak Tāi-se-iûⁿ kap Tē-tiong-hái, pēng-chhiáⁿ keh-khui Au-chiu kap Hui-chiu. Chit-ê tē-tiám ū siong-tong ê chiàn-lio̍k ì-gī.

Gibraltar
Gibraltar
Gibraltar ê kî-á
kî-á
Gibraltar ê koaⁿ-hng ìn-á
hui-chiong
Chu-kù
Montis Insignia Calpe
"Gibraltar gâm-chio̍h ê hui-chiong"
Siōng-koa: God Save the King
"Siōng-tè pó-iū kok-ông"
Tē-khu siōng-koa: Gibraltar Anthem
"Gibraltar ê koa"
Chú-khoân kok-ka Liân-ha̍p Ông-kok
Siú-hú Gibraltar
siāng-tōa khu Westside
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
Chèng-hú gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn, khoân-hān úi-jiōng
• kok-ông
Charles 3-sè
• chóng-tok
Sir David Steel
• Siú-se̍k Tāi-sîn
Fabian Picardo
• chhī-tiúⁿ
John Gonçalves
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
6.8 km2 (2.6 sq mi)
• Chúi-he̍k (%)
0
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
34,003 (tē 220 miâ)
• Bi̍t-tō͘
5,000/km2 (12,949.9/sq mi)
GDP (PPP) 2013 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
£1.64 cha̍p-ek
• Pêng-kin
£50,941
HDI (2018 nî) 0.961
chin ko · tē 3 miâ
Hoè-pè Gibraltar pound (£) (GIP)
Sî-khu UTC+01:00 (CET)
 • Joa̍h-thiⁿ (DST)
UTC+02:00 (CEST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +350
ISO 3166 tāi-hō GI
Siōng-téng domain .gi

Gibraltar ū chham-ka Au-chiu Liân-bêng, m̄-koh chē-chē siong-koan ê hoat-lu̍t bô iok-sok-la̍t.

Se-pan-gâ jīn-ûi Gibraltar sio̍k-î in ê léng-thó͘, chóng--sī chāi-tē-lâng tōa-pō͘-hūn hi-bāng î-chhî Liân-ha̍p Ông-kok ê thóng-tī-koân kap sin-hūn. Che chiâⁿ-chò 2 kok chi-kan oh tháu ê 1-ê gī-tê. Liân-ha̍p Ông-kok tī hit-tah-á ū an-chhah siong-tong ê kun-sū le̍k-liōng.