Chú-khoân kok-ka (主權國家) sī ióng-iú to̍k-li̍p chú-khoân ê to̍k-li̍p kok-ka; sī kok-chè siā-hoē ê ki-pún sêng-goân. I ê thóng-tī kap koán-lí ê khoân-le̍k iû hit ê kok-ka ê jîn-bîn kap chèng-hú ióng-iú, bô siū-tio̍h gōa-kok ê khòng-chè kap éng-hióng.