Chèng-hú sī 1-khóan cho͘-chit, chit-khoán cho͘-chit ū chè-tēng kap chip-hêng hoat-lu̍t ê kôan. Chit-ê hoat-lu̍t sī ēng tī 1-ê thôan-thé he̍k-chiá-sī koh khah-tōa ê cho͘-chit lāi-té--ê. It-poaⁿ lâi kóng, chèng-hú sī kóng kok-ka ê thóng-tī cho͘-chit.